Privacystatement

Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk, gevestigd te Hardenberg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50431730, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk met informatie omgaat over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Mayke de Klerk;
c. bezoekers van www.mayke-de-klerk.nl;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk;
e. supervisanten;
f. alle overige personen die met Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk contact opnemen of van wie Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. eventuele video-opnames tijdens sessies.

3. Doeleinden verwerking
Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond
Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk persoonsgegevens verwerken. Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER
Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst (zoals verplicht);
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement
Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk door een e-mailbericht te sturen naar info@mayke-de-klerk.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk voor psychotherapie Mayke de Klerk door een e-mailbericht te sturen naar info@mayke-de-klerk.nl
Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Privacystatement, pdf: >>